[Ngữ pháp N5] Cách dùng「は」、「が」、「を」、「に」、「で」và các trợ từ cơ bản khác

Các cách sử dụng của trợ từ 「は」

trotuは
Các cách sử dụng của trợ từ 「が」

trotuがCách sử dụng của các trợ từ khác được giải thích chi tiết trong file nàytrotu_full

Bài luyện tập trợ từ (1. Tìm lỗi sai/ 2. Điền trợ từ thích hợp): Particles_Quiz

Đáp án bài luyện tập trợ từ: Particles_Quiz_Answer

Xin vui lòng không đăng lại nội dung trên trang này nếu không được phép của chúng tôi.

Like facebook BiKae để cập nhật bài viết mới