[Ngữ pháp N4] ~ていただけませんか

Cấu trúc: [Động từ thể て] + いただけませんか。

Mẫu câu này diễn tả một lời đề nghị hay yêu cầu ai đó làm gì giúp mình. Đây là cách nói lịch sự hơn của mẫu câu 「~てください」mà chúng ta đã học ở trình độ N5.

Ví dụ:

① ひらがなで 書(か)いて いただけませんか。

→ Làm ơn viết bằng hiragana giúp tôi được không?

② もう少(すこ)し ゆっくり 話(はな) して いただけませんか。

→ Làm ơn nói chậm hơn một chút được không?

③ コピー機(き)の使(つか)い方(かた)を 説明(せつめい) して いただけませんか。

→ Làm ơn giải thích giúp tôi cách dùng máy photocopy được không?

* Mẫu câu 「~てくださいませんか」cũng dùng để diễn tả yêu cầu, đề nghị lịch sự nhưng ít trang trọng hơn 「~ていただけませんか」và trang trọng hơn 「~てください」

So sánh mức độ lịch sự, trang trọng trong ví dụ sau:

Mức độ giảm dần ① → ② → ③

① ひらがなで 書いて いただけませんか。Làm ơn viết bằng hiragana giúp tôi được không?

② ひらがなで 書いて くださいませんか。Làm ơn viết bằng hiragana giúp tôi được không?

③ ひらがなで 書いて ください。Xin hãy viết bằng hiragana.

Xin vui lòng không đăng lại nội dung trên trang này nếu không được phép của chúng tôi.

Like facebook BiKae để cập nhật bài viết mới