Bài kiểm tra Kanji N4

Dưới đây là tất cả 34 bài quiz để kiểm tra tổng hợp toàn bộ kanji N4. Mỗi bài đều có phần test và phần đáp án. Các bạn có thể tải về hoặc in ra để học cho hiệu quả nhé.

 1. Quiz: N4_Kanji_01                    Đáp án: N4_Kanji_01_dapan
 2. Quiz: N4_Kanji_02                    Đáp án: N4_Kanji_02_dapan
 3. Quiz: N4_Kanji_03                    Đáp án: N4_Kanji_03_dapan
 4. Quiz: N4_Kanji_04                    Đáp án: N4_Kanji_04_dapan
 5. Quiz: N4_Kanji_05                    Đáp án: N4_Kanji_05_dapan
 6. Quiz: N4_Kanji_06                    Đáp án: N4_Kanji_06_dapan
 7. Quiz: N4_Kanji_07                    Đáp án: N4_Kanji_07_dapan
 8. Quiz: N4_Kanji_08                    Đáp án: N4_Kanji_08_dapan
 9. Quiz: N4_Kanji_09                    Đáp án: N4_Kanji_09_dapan
 10. Quiz: N4_Kanji_10                    Đáp án: N4_Kanji_10_dapan
 11. Quiz: N4_Kanji_11                     Đáp án: N4_Kanji_11_dapan
 12. Quiz: N4_Kanji_12                     Đáp án: N4_Kanji_12_dapan
 13. Quiz: N4_Kanji_13                     Đáp án: N4_Kanji_13_dapan
 14. Quiz: N4_Kanji_14                     Đáp án: N4_Kanji_14_dapan
 15. Quiz: N4_Kanji_15                     Đáp án: N4_Kanji_15_dapan
 16. Quiz: N4_Kanji_16                     Đáp án: N4_Kanji_16_dapan
 17. Quiz: N4_Kanji_17                     Đáp án: N4_Kanji_17_dapan
 18. Quiz: N4_Kanji_18                     Đáp án: N4_Kanji_18_dapan
 19. Quiz: N4_Kanji_19                     Đáp án: N4_Kanji_19_dapan
 20. Quiz: N4_Kanji_20                    Đáp án: N4_Kanji_20_dapan
 21. Quiz: N4_Kanji_21                     Đáp án: N4_Kanji_21_dapan
 22. Quiz: N4_Kanji_22                     Đáp án: N4_Kanji_22_dapan
 23. Quiz: N4_Kanji_23                     Đáp án: N4_Kanji_23_dapan
 24. Quiz: N4_Kanji_24                     Đáp án: N4_Kanji_24_dapan
 25. Quiz: N4_Kanji_25                     Đáp án: N4_Kanji_25_dapan
 26. Quiz: N4_Kanji_26                     Đáp án: N4_Kanji_26_dapan
 27. Quiz: N4_Kanji_27                     Đáp án: N4_Kanji_27_dapan
 28. Quiz: N4_Kanji_28                     Đáp án: N4_Kanji_28_dapan
 29. Quiz: N4_Kanji_29                     Đáp án: N4_Kanji_29_dapan
 30. Quiz: N4_Kanji_30                     Đáp án: N4_Kanji_30_dapan
 31. Quiz: N4_Kanji_31                     Đáp án: N4_Kanji_31_dapan
 32. Quiz: N4_Kanji_32                     Đáp án: N4_Kanji_32_dapan
 33. Quiz: N4_Kanji_33                     Đáp án: N4_Kanji_33_dapan
 34. Quiz: N4_Kanji_34                     Đáp án: N4_Kanji_34_dapan

                                                    Nguồn: MLC Japanese Language School

Xin vui lòng không đăng lại nội dung trên trang này nếu không được phép của chúng tôi.

Like facebook BiKae để cập nhật bài viết mới