[Từ vựng N2] Chủ đề con người – Bài 2

Bài 2 bao gồm những từ vựng và cụm từ liên quan đến tính cách, điểm đặc trưng của con người (人の性格 ・ 特徴) 1. 性格(せいかく): tính cách ① 対(つい)になる表現(ひょうげん): các cặp từ/ cách diễn đạt 積極的(せっきょくてき)なー消極的(しょうきょくてき...Xem chi tiết