Bảng chữ Katakana

BẢNG TỔNG HỢP NGUYÊN ÂM ĐƠN

A I U E O
 (a)  (i)  (u)  (e)  (o)
 (ka)
ガ (ga)
 (ki)
ギ (gi)
 (ku)
グ (gu)
 (ke)
ゲ (ke)
 (ko)
ゴ (go)
 (sa)
ザ (za)
 (shi)
ジ (ji)
 (su)
ズ (zu)
 (se)
ゼ (ze)
 (so)
ゾ (zo)
 (ta)
ダ (da)
 (chi)
ヂ (ji)
 (tsu)
ヅ (zu)
 (te)
デ (de)
 (to)
ド (do)
 (na)  (ni)  (nu)  (ne)  (no)
 (ha)
バ (ba)
パ (pa)
 (hi)
ビ (bi)
ピ (pi)
 (fu)
ブ (bu)
プ (pu)
 (he)
ベ (be)
ペ (pe)
 (ho)
ボ (bo)
ポ (po)
 (ma)  (mi)  (mu)  (me)  (mo)
 (ya)  (yu)  (yo)
 (ra)  (ri)  (ru)  (re)  (ro)
 (wa)  (wo/o)
 (n)

BẢNG TỔNG HỢP NGUYÊN ÂM ĐÔI

YA YU YO
キャ (kya)
ギャ (gya)
キュ (kyu)
ギュ (gyu)
キョ (kyo)
ギョ (gyo)
シャ (sha)
ジャ (ja)
シュ (shu)
ジュ (ju)
ショ (sho)
ジョ (jo)
チャ (cha)
ヂャ (ja)
チュ (chu)
ヂュ (ju)
チョ (cho)
ヂョ(jo)
ニャ (nya) ニュ (nyu) ニョ (nyo)
ヒャ (hya)
ビャ (bya)
ピャ (pyo)
ヒュ (hyu)
ビュ (byu)
ピュ (pyu)
ヒョ (hyo)
ビョ (byo)
ピョ (pyo)
ミャ (mya) ミュ (myu) ミョ (myo)
リャ (rya) リュ (ryu) リョ (ryo)

 

A I U E O
イィ (yi) イェ (ye)
ウァ (wa) ウィ (wi) ウゥ (wu) ウェ (we) ウォ (wo)
ヴァ (va) ヴィ (vi) ヴ (vu) ヴェ (ve) ヴォ (vo)
ヴィェ (vye)
キェ (kye)
ギェ (gye)
クァ (kwa) クィ(kwi) クェ (kwe) クォ (kwo)
グァ (gwa)  グィ (gwi)  グェ (gwe) グォ (gwo)
シェ (she)
 ジェ (je)
 スィ (si)
 ズィ (zi)
 チェ (che)
 ツァ (tsa)  ツィ (tsi)  ツェ (tse)  ツォ (tso)
 ティ (ti)  テゥ (tu)
 ディ (di)  デゥ (du)
 ニェ (nye)
 ヒェ (hye)
 ビェ (bye)
 ピェ (pye)
 ファ (fa)  フィ (fi)  フェ (fe)  フォ (fo)
 フィェ (fye)
 ホゥ (hu)
 ミェ (mye)
 リェ (rye)
 ラ゜(la)  リ゜(li)  ル゜(lu)  レ゜(le)  ロ゜(lo)

Tài liệu hướng dẫn cách viết hiragana-katakana: cach viet hiragana-katakana

Nguồn: Nihongoichiban

Xin vui lòng không đăng lại nội dung trên trang này nếu không được phép của chúng tôi.

Hãy chia sẻ bài viết này nhé!