Tổng hợp Kanji N2 – Bài quiz

44 bài quiz kanji N2 (dạng câu hỏi kiểm tra) này là tổng hợp các từ kanji cần thiết cho trình độ N2. Các bạn làm bài quiz và so sánh với đáp án (dạng file PDF). Học hết toàn bộ từ trong 44 bài quiz này thì các bạn có thể an tâm về mảng kanji N2 cho kỳ thì JLPT sắp tới rồi đó :)


1 Quiz 1: N2_Kanji-01 Đáp án: N2_Kanji-01_dapan
2 Quiz 2: N2_Kanji-02 Đáp án: N2_Kanji-02_dapan
3 Quiz 3: N2_Kanji-03 Đáp án: N2_Kanji-03_dapan
4 Quiz 4: N2_Kanji-04 Đáp án: N2_Kanji-04_dapan
5 Quiz 5: N2_Kanji-05 Đáp án: N2_Kanji-05_dapan
6 Quiz 6: N2_Kanji-06 Đáp án: N2_Kanji-06_dapan
7 Quiz 7: N2_Kanji-07 Đáp án: N2_Kanji-07_dapan
8 Quiz 8: N2_Kanji-08 Đáp án: N2_Kanji-08_dapan
9 Quiz 9: N2_Kanji-09 Đáp án: N2_Kanji-09_dapan
10 Quiz 10: N2_Kanji-10 Đáp án: N2_Kanji-10_dapan
11 Quiz 11: N2_Kanji-11 Đáp án: N2_Kanji-11_dapan
12 Quiz 12: N2_Kanji-12 Đáp án: N2_Kanji-12_dapan
13 Quiz 13: N2_Kanji-13 Đáp án: N2_Kanji-13_dapan
14 Quiz 14: N2_Kanji-14 Đáp án: N2_Kanji-14_dapan
15 Quiz 15: N2_Kanji-15 Đáp án: N2_Kanji-15_dapan
16 Quiz 16: N2_Kanji-16 Đáp án: N2_Kanji-16_dapan
17 Quiz 17: N2_Kanji-17 Đáp án: N2_Kanji-17_dapan
18 Quiz 18: N2_Kanji-18 Đáp án: N2_Kanji-18_dapan
19 Quiz 19: N2_Kanji-19 Đáp án: N2_Kanji-19_dapan
20 Quiz 20: N2_Kanji-20 Đáp án: N2_Kanji-20_dapan
21 Quiz 21: N2_Kanji-21 Đáp án: N2_Kanji-21_dapan
22 Quiz 22: N2_Kanji-22 Đáp án: N2_Kanji-22_dapan
23 Quiz 23: N2_Kanji-23 Đáp án: N2_Kanji-23_dapan
24 Quiz 24: N2_Kanji-24 Đáp án: N2_Kanji-24_dapan
25 Quiz 25: N2_Kanji-25 Đáp án: N2_Kanji-25_dapan
26 Quiz 26: N2_Kanji-26 Đáp án: N2_Kanji-26_dapan
27 Quiz 27: N2_Kanji-27 Đáp án: N2_Kanji-27_dapan
28 Quiz 28: N2_Kanji-28 Đáp án: N2_Kanji-28_dapan
29 Quiz 29: N2_Kanji-29 Đáp án: N2_Kanji-29_dapan
30 Quiz 30: N2_Kanji-30 Đáp án: N2_Kanji-30_dapan
31 Quiz 31: N2_Kanji-31 Đáp án: N2_Kanji-31_dapan
32 Quiz 32: N2_Kanji-32 Đáp án: N2_Kanji-32_dapan
33 Quiz 33: N2_Kanji-33 Đáp án: N2_Kanji-33_dapan
34 Quiz 34: N2_Kanji-34 Đáp án: N2_Kanji-34_dapan
35 Quiz 35: N2_Kanji-35 Đáp án: N2_Kanji-35_dapan
36 Quiz 36: N2_Kanji-36 Đáp án: N2_Kanji-36_dapan
37 Quiz 37: N2_Kanji-37 Đáp án: N2_Kanji-37_dapan
38 Quiz 38: N2_Kanji-38 Đáp án: N2_Kanji-38_dapan
39 Quiz 39: N2_Kanji-39 Đáp án: N2_Kanji-39_dapan
40 Quiz 40: N2_Kanji-40 Đáp án: N2_Kanji-40_dapan
41 Quiz 41: N2_Kanji-41 Đáp án: N2_Kanji-41_dapan
42 Quiz 42: N2_Kanji-42 Đáp án: N2_Kanji-42_dapan
43 Quiz 43: N2_Kanji-43 Đáp án: N2_Kanji-43_dapan
44 Quiz 44: N2_Kanji-44 Đáp án: N2_Kanji-44_dapan

Nguồn: Meguro Language Center

Xin vui lòng không đăng lại nội dung trên trang này nếu không được phép của chúng tôi.

Like facebook BiKae để cập nhật bài viết mới